پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بازدید کنندگان می توانند به وسیله نرم افزار     GSpeech    از تسهیلات ذیل جهت افراد کم توان برخوردار شوند : 

1.  هر متن انتخاب شده درون سایت را به صورت صوتی بشنوند  

2. امکان بزرگنمایی کلمات جهت استفاده برای افراد کم بینا      


5.7.13.0
گروه دورانV5.7.13.0