آدرس:

آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان کاشانی، روبروی شرکت نفت

کدپستی: 5713613817

 
 
 

تلفن:

044-32245841الی3

نمابر:

044-32222709

پیام گیر:

044-31938212