پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام اداره نام مدیر تلفن پست الکترونیک
امور اداری اعظم نوری 04431938243  
اداره خزانه اسماعیل رزمی 04431938246  
اداره نظارت مالی شهرام مهربانی 04431938245    
اداره تلفیق حسابها و بدهی ها صمد اکبرپور 04431938278  
اداره اموال و اوراق بهادار انور فرجی 04431938273  
اداره روابط عمومی شفیع بهرامیان 04431938279 bahramian.sh@mefa.gov.ir

5.7.13.0
گروه دورانV5.7.13.0