پیوندها

تسهیلات افراد کم توان


بازدید کنندگان می توانند به وسیله نرم افزار     GSpeech   از تسهیلات ذیل جهت افراد کم توان برخوردار شوند : 

1.  هر متن انتخاب شده درون سایت را به صورت صوتی بشنوند 

2. امکان بزرگنمایی کلمات جهت استفاده برای افراد کم بینا      

^