پیوندها

( عملكرد طرح تكريم ارباب رجوع)

1-  برقراري نظم و انضباط اداري در اوقات حضور كاركنان و محيط كار آنان

2-    تغيير و تنظيم استقرار واحدهاي اداري جهت تسريع در ارائه خدمات به مراجعين

3-    مناسب سازي فضاي اداري باتوجه به تعداد مراجعين

4-    ايجاد سالن انتظار با امكاناتي همچون صندلي و ايستگاه مطالعه با وجود روزنامه هاي رسمي و هفته نامه هاي محلي

5-    توصيه جهت آراستگي لباس و پوشش كاركنان

6-    تاكيد و نصب تابلو عدم استعمال دخانيات در طبقات سازمان

7-    تهيه و تنظيم فرم خروج كاركنان حاوي نام همكار جايگزين در طول مدت مرخصي يا ماموريت

8-    نصب تابلوهاي راهنما و ارائه اطلاعات مورد نياز به مراجعين

9-    تهيه و نصب شرح وظايف واحدهاي اداري بصورت بنر

10- اطلاع رساني گردش كار و طول مدت انجام آن براساس نوع پرونده يا وظيفه محوله

11- تهيه و توزيع بروشور وظايف كاركنان و واحدهاي مختلف سازمان بين مراجعين

12- تدوين منشور اخلاقي سازمان و نصب آن در معرض ديد مراجعين و كاركنان

13- تهيه كتاب راهنماي مراجعين و توضيح وظايف شغلي و تعامل و توالي فرآيندهاي سازمان

14- ايجاد گيشه خدماتي سازمان

15- نصب صندوق انتقادات و پيشنهادات

16- پياده سازي آيين نامه پيشنهادات و جمع بندي پيشنهادات مطروحه از سوي كاركنان سازمان و مشتريان بصورت پيوسته

17- اطلاع رساني نحوه ارتباط با ستاد طرح تكريم ارباب رجوع توسط واحد روابط عمومي سازمان

18- نصب مشخصات كاركنان در محل استقرار آنها

19- ايجاد وب سايت سازمان و پست الكترونيك

20- اصلاح روشهاي انجام كار و تدوين فرآيندهاي آن

21- برگزاري دوره آموزشي با حضور كاركنان سازمان درخصوص اصلاح روشها وتكريم ارباب رجوع

22- تدوين شاخصهاي سنجش انجام كار بصورت كمي و كيفي

23- ارائه فرم نظرسنجي به مراجعان در هنگام ورود و جمع آوري آن در هنگام خروج مراجعان

24- جمع بندي وتحليل فرمهاي نظرسنجي جمع آوري شده در دوره هاي زماني سه ماهه

25- تشويق كاركنان ممتاز مجري طرح تكريم و بازخواست كاركنان ضعيف

26- انتخاب بازرس جهت انجام نظارت و بازبيني مراحل اجراي طرح تكريم ارباب رجوع

27- استقرار نظام ارزيابي عملكرد و تهيه عملكرد ماهيانه، سه ماهه و شش ماهه و ارسال به مقامات ذيصلاح

28- استقرار سيستم اتوماسيون اداري و ايجاد شبكه دولت الكترونيك در سازمان

29- مستندسازي تمام خدمات قابل ارائه

30- زيباسازي و بهسازي محيط با اجراي طرح تفكيك زباله، فضاي سبز، پاركينگ مخصوص مراجعين، استقرار آب سردكن و...

31- نصب صندوق ارتباط مستقيم با رئيس سازمان

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^